post_text
לפני 3 שנים

הלכות מציאת אבדה

יום שישי - י  אב

  • הרואה אבדת ישראל חייב לטפל בה ולהשיבה לבעליה, ואם הניחה והלך לו ביטל מצות עשה של 'השב…
post_text
לפני 3 שנים

הלכות ירושה

יום שלישי - א תמוז – ר"ח

  1. יהודי שמת והשאיר…

post_text
לפני 3 שנים

יום שלישי – י סיון

א. אחר שהעיד העד בבית דין אינו יכול לחזור בו. כיצד? אמר: מוטעה הייתי, נזכרתי שאין הדבר כן, להפחידו עשיתי – בכל זה אין שומעים לו, אפילו נתן טעם לדבריו (שו"ע חו"מ כט א…

post_text
לפני 3 שנים

יום ראשון - ח  סיון

  • אם היה הבעל דין חולה, או שהיו העדים חולים, מקבלים את העדות גם לא בפניו. ואם היו העדים מבקשים ללכת למדינת הים, ושלחו לבעל דין ולא בא, או שאינו…
post_text
לפני 3 שנים

יום חמישי - ה  סיון

א.    אם העדים אומרים עדותם מכוונת בלשון אחד ממש, יש לחשוש שמשקרים ובעצה אחת כיוונו לשונם, וצריך לחקרם ולדרוש אותם (שו"ע חו"מ כח י).
ב.    העדים…

post_video
לפני 3 שנים

שיעור לחג השבועות, ע"פ כלי יקר.

post_text
לפני 3 שנים

יום שלישי - ג סיון

א. צריכים הדיינים לכתחילה להיות יושבים בשעת קבלת העדות. צריך שיבינו הדיינים לשון העדות, שלא ישמעו מפי המתורגמן (שו"ע חו"מ כח ו).
ב. מטילים אימה על העדים בפני הכל…

post_text
לפני 3 שנים

יום שני -  ב  סיון
א.    אסור לאדם להעיד בדבר שאינו יודע, אף על פי שאמר לו את הדבר אדם שהוא מכיר בו שאינו משקר. כיצד? אפילו אמר לו רבו שהוא ראה ושילך להעיד במקומו – לא יעיד (שם). …

הלכה יומית בחושן משפט - ספר ביומו תיתן שכרו

ענב
כל יום בע"ה

הקדמה

מאת ראש הכולל הרב ניר רוזנברג

מודים אנחנו לפניך ה' אלוקינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, וזיכיתנו ללמוד וללמד תורתך הקדושה, להגות בה…

פסקי דין

מדי פעם יתפרסמו בע"ה פסקי דין חדשים.

שיעורי אמונה

איגוד בתי הדין לממונות

 

בי"ד כולל ענב - סניפים:

1. כרמי משפט, ענב

המכבים 1, ענב

0585858750

9-18 כל…

כולל בעלי בתים

ימי רביעי
ענב

בימי רביעי בבוקר יש כולל בעלי בתים בישוב עינב. בד"כ יש שלושה שיעורים.

 

שאלות ותשובות אקטואליות בדיני ממונות

יום חמישי
כולל עינב, עינב

תלמידי הכולל עונים לשאלות המרובות. מבחר התשובות יתפרסמו בע"ה באופן שבועי.

בכולל הדיינות "כרמי המשפט" שביישוב עינב לומדים כחמישה עשר אברכים. חלק גדול מהאברכים כבר עבר בחינות הסמכה לרבנות, וחלקם גם עברו בחינות הסמכה להיות רבני ערים, האברכים נבחנים במבחנים גדולים הנערכים על ידי הרבנות הראשית לישראל, ובסיום תקופה ממושכת של כשמונה שנים, כאשר הם מצליחים במבחנים אלו, הם מקבלים תעודת הסמכה לדיינות, והם יכולים לשמש בפועל כדיינים. פרט ללימוד הדיינות במסגרת הרגילה של הכולל, אברכי הכולל משתתפים בפעילות תורנית עניפה בקהילת היישוב עינב, בהתאם לגילאים השונים: החל מחוגים של תלמוד תורה לילדים, ועד לשיעורי תורה המיועדים למבוגרים, הכולל מחזיק גם בית דין לממונות (היחיד במוא"ז שומרון), בראש הכולל עומד הרב אוריאל אליהו (המכהן גם כאב"ד בבית הדין).

 

מס' טל' 058-58-58-750
מענה אנושי 09:00-18:00
[ניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ בכל שעות היממה]

קבלת קהל בבית הדין:
ימים א'-ה' 09:30-13:00

לתיאום דיון באחד מסניפי בית הדין:
054-2536095 - ראובן (מזכיר)

אפשר לשאול שאלות בדיני ממונות ובשאר חלקי התורה, גם בוואטסאפ.

Phone