בושה קדושה של תשובה וריחוק מה', פער מעשינו...

עיקר התשובה - תורה ו' - ישמע בזיונו וישתוק

מעבר מאנא אמלוך, ללהיות פנוי למהווי (להיות)

ההלכות וההליכות - בקשה להיות קשור בכל מצב

ניגון

סיפור מארז משה דורון - "בי רבינו"

ניגון

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו