post_audio
לפני 3 שנים

למה בודקים את החמץ ולא את הבית?

למה מברכים על ביעור חמץ לפני הבדיקה ולא לפני הביעור?

כיצד השאלה היא שורש החירות?

ומדוע פסח מצה ומרור כל כך חשובים לליל הסדר

כל זאת ועוד…

post_text
לפני 3 שנים

 

 

בפרשת השבוע, פרשת צו, התורה ממשיכה לפרט את הדינים השייכים לקרבנות השונים המובאים בבית המקדש. 

פתיחת הפרשה עוסקת בקרבן העולה, שמוקרבת כל כולה לה'. בתוך הדינים הללו התורה…

post_text
לפני 3 שנים

בפרשת צו, התורה ממשיכה לתאר את הדינים השונים השייכים לקרבנות ובסוף הפרשה הכהנים מצווים להתכונן במשך שבעה ימים למאורע הגדול של השראת השכינה.

הפרשה פותחת בציווי על דיני קרבן העולה, בתוך…

post_text
לפני 3 שנים

יכול מראש חודש?

יכול מבעוד יום?

יש כאלה שמאחרים לכל מקום, ויש כאלה שמקדימים לכל מקום. שתי התכונות הם תכונות אנושיות.

אך התכונה האלוקית היא דיוק, הקב''ה לא מקבל על עצמו תוספת…

post_text
לפני 3 שנים

כנגד ארבעה בנים דברה תורה

 מדוע התורה צריכה לדבר כנגד ארבעה בנים? וכי לא יכלו להשאיר את היצירתיות לכל אב ואב לפי כשרונו?

כאשר התורה מתייחסת למגוון של בנים, ואפילו לרשע, או לזה שכלל…

post_text
לפני 3 שנים

היו מסובין בבני ברק.. עד שבאו תלמידיהם.

למה בבני ברק, ולמה סיפרו כל אותו הלילה, ומדוע באו תלמידיהם.

הרב קוק כותב כי בבני ברק התגלה טובה של ארץ ישראל, שכן הגמרא מספרת כי שם התגלתה…

post_text
לפני 3 שנים

הרי אני כבן שבעים שנה.

לכאורה לא מובן, אם היה רק כבן שבעים שנה, ולא בן שבעים ממש, אז מה החידוש הגדול בכך שלא זכית שתאמר יציאת מצרים בלילות? הרי  חז''ל מספרים כי היה בסך הכל נער?

נראה…

post_text
לפני 3 שנים

 

עבדים היינו

 

העבדות נוצרת ונוגעת ברבדים שונים של החיים, עולם שנה נפש, המקום הזמן והאדם.

 

וכולם רמוזים עבדים היינו, הרי הזמן, לפרעה הרי האדם, במצרים הרי המקום…

post_text
לפני 3 שנים

מה נשתנה

סמל הלילה הזה הוא השאלה, ''והיה כי ישאלך בנך'', אמרו חז''ל אין והיה אלא לשון שמחה. שמחה גדולה צריכה למלא את לבנו כאשר הדור הבא שואל. כי שאלה מראה התעניינות, שאלה מראה חשיבה, ושאלה…

post_text
לפני 3 שנים

את המגיד אנו פותחים בהכרזה הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים.

מדוע אנו פותחים את המגיד בקטע זה, מדוע הוא נאמר בארמית, מדוע אנו מזמינים כעת את העניים לסעוד על שולחננו וכי אין זה מאוחר…

post_text
לפני 3 שנים

ואהבת לרעך כמוך/ מעגלי אהבת הבריות בימי הקורונה

 

פתיחה

בימים אלו כולנו מתכנסים אל תוך הבתים, נדמה כי מצוות ואהבת לרעך כמוך פחות רלוונטית מתמיד. שכן את עיקר…

בנתיים אין...