כולל ענב (ע"ר) 58-035-7689 ,בית דין וכולל לדיינות בישוב ענב שבשומרון, מיקוד 44857

 

 

 

בס"ד                                                                                   יום שני לסדר כִּי לַה' הָאָרֶץ

 

תקנון לאיגוד בתי הדין לממונות בישראל

שע"י כולל ענב(ע"ר)

מטרת האיגוד

לספק שירותי שיפוט ברמת הקהילה מתוך הקהילה.

קווים מנחים

מתוך הכרה והוקרה של מקום הרב המכהן בקהילתו נותן התקנון עצמאות מירבית לבתי הדין תוך כדי מיצוי היתרונות של איגוד. תוך כדי פעולה ובהדרגה יוכל האיגוד להנחיל קווים מנחים בהסכמה רחבה, אם הוא יראה תועלת בכך.

 

בית הדין הכשיר להצטרף לאיגוד

כשיר להצטרף לאיגוד כל בית דין שרב המקום (העיר, המועצה, הישוב או השכונה) מכהן בתוכו, או שבית הדין ממונה על ידי רב המקום או על ידי העירייה, המועצה או המועצה הדתית.

בית דין הפועל ביהודה ושומרון יתקבל לאיגוד אוטומטית, אם הוא חותם על תקנון זה.

בית דין מחוץ ליהודה ושומרון יתקבל ברצון אם הוא חותם על תקנון זה, בתנאי שוועד הפעולה של האיגוד יאשר זאת, לאחר שתינתן לחברי האיגוד האפשרות להביע בפני וועד הפעולה התנגדויות והסתייגויות לבקשת ההצטרפות.

 

מדיניות הפסיקה

הפסיקה תהיה על פי משפט התורה עם הזדקקות לפשרה, על פי שיקול דעת בית הדין, ועל פי הסמכות שנתנו הצדדים לבית הדין.

 

סדרי הדין

 1. אב בית הדין:

רב המקום (העיר, המועצה, הישוב או השכונה) שמכהן בהרכב הוא אב בית הדין, או דיין אחר. שימונה על ידו.

 1. באיזה בית דין מתדיינים:

כאשר שני הצדדים גרים באותו מקום, התביעה תישמע בבית הדין של המקום (היינו בית הדין של הישוב או של המועצה שאליה משתייך הישוב), אלא אם שני הצדדים מחליטים אחרת.

כאשר הצדדים באים מישובים שונים, התובע הולך אחר הנתבע.

מתדיינים שאין בית דין במקומם, יתדיינו בבית דין של אחת מן המועצות, כאשר התובע הולך אחר הנתבע.

 1. אגרה:

האגרה תהיה מינימלית ותקבע על ידי בית הדין או המועצה הדתית שאליו משתייך בית הדין.

 1. הגשת תביעה:

הצדדים, או צד אחד, יפנו בבקשה לדיון לאב בית הדין, או לממונה מטעמו.

יש לפנות למזכיר ביה"ד התורן – 0585858750 או במייל karmeimishpat@gmail.com

בית הדין רחובות - הרב יוסף שליט 0526901703 עדיף במייל dintora613@gmail.com

בית הדין אלון מורה - 052-3003399

בית הדין יעשה את הדרוש להזמנת כל הצדדים לדיון.

על פי שיקול דעתו יחליט בית הדין אם לדרוש הגשת תביעה בכתב או להסתפק בתביעה בעל פה.

על פי שיקול דעתו יחליט בית הדין האם לקבל לפני הדיון את טענות הצדדים בכתב.

 1. כתב בוררות:

בית הדין יהיה מחוייב להלכה. וידון ע"פ הסמכות המוקנית לו כבורר ע"פ חוק הבוררות התשכ"ח-1968 וכפי סדרי הדין בגוף החוק ובתוספת הראשונה.

מזכיר בית הדין יחתים את הצדדים על הסכם בוררות המקובל באיגוד.

אב בית הדין רשאי על פי שיקול דעתו להחליט  האם להתנות את השפיטה בחתימה על כתב בוררות או לא.

 1. מהלך הדיון:

הדיון יתנהל על פי הכללים של משפט התורה.

 1. פסק הדין:

פסק דין מנומק יינתן בכתב גם במקרה של פשרה.

אם הפשרה היא בהסכמת הצדדים, יינתן פסק דין בכתב, אך ללא נימוקים, אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.

פסק הדין יתפרסם בכל בתי הדין באיגוד וכן באתר הכולל וכן כאן.

 במקרים חריגים יכול אב בית הדין למנוע את פרסום פסק הדין, לפי שיקול דעתו.

 

 1. ערעור:

 

ערעור על פסיקה של בית הדין יוגש בפני מזכיר בית הדין או אב בית הדין.

בסמכות מזכיר בית הדין או אב בית הדין להחליט על הרכב הערעור. בסמכות המזכיר או אב ביה"ד לקבוע שהערעור יהיה בפני דיין יחיד.

[ע"פ שיקול הדעת של בית הדין להעביר ערעור לבית הדין הקרוב, בקדומים].

אפשר לערער רק עד 30 יום מקבלת פסק הדין.

 

לפני פניה לערכאת ערעור, על המערער לפנות לבית הדין שנתן את פסק הדין ולשטוח לפניו את טענותיו. רק אחרי שיעיין בתגובת בית הדין יוכל המערער לפנות לערכאת ערעור.

ערכאת הערעור יכולה, לפי שיקול דעתה, לחייב ביצוע פסק הדין המקורי בטרם גובשה החלטת הערעור.

אם ערכאת הערעור מחליטה לשנות את פסיקת בית הדין הראשון, עליה להגיש לבית הדין את פסיקתה בכתב, ורק לאחר קבלת הבהרות מבית הדין הראשון ולאחר שעיינו בהן, יהיה תוקף לפסיקת ערכאת הערעור. על בית הדין להגיב בתוך 14 יום מקבלת פסיקת ערכאת הערעור. אם לא יוגשו הבהרות עד אז תקבל פסיקת ערכאת הערעור תוקף מיידי.

על פי שיקול דעתה, יכולה ערכאת הערעור לדון על פי כתב הערעור לאחר שיקבלו את תגובת הצד השני, או להזמין את הצדדים לדיון חזיתי, פנים אל פנים.

מדיניות הערעור תהיה מרוסנת לטעויות בדבר משנה או בשיקול הדעת בלבד. טענות של "קים לי" או פרשנות לא תהיינה סיבה להתערבות.

 

סמכות ערכאת הערעור בדיין יחיד.

היה, וערכאת הערעור היה דיין יחיד, הרי בסמכותו לקיים את הפסק דין. היה דעתו לקבל הערעור, עליו לצרף שני דיינים נוספים.

 

קיצור זמן הערעור - מקרים דחופים בלבד

במקרים דחופים או לפי שיקול דעת מזכיר בית הדין, תהיה סמכות ביד מזכיר בית הדין, או ביד אב בית הדין לקצר או לשנות את הליך הגשת הערעור, וכן לקצר את זמן תגובת בית הדין נשוא הערעור, או לוותר עליו.

 

כללים לדיינים ולמזכיר ביה"ד

כללים לדיינים:

- חובה לבוא בלבוש מכובד - חולצה לבנה ונעליים.

- חל איסור מוחלט לדבר עם אחד מבעלי הדין שלא בתוך בית הדין ושלא במעמד שני הצדדים.

- הדיינים יעברו הדרכה בחוק הבוררות ובכללי האתיקה והדיון, באופן שהפסק שיוציאו מתחת ידם יעמוד במבחן עירעור לבית משפט מחוזי ויינתן למימוש ע"י ההוצאה לפועל.

מזכיר בית הדין:

- על המזכיר לדאוג לקבלת הבקשה לדיון ,

 • לשלוח זימון לנתבע כולל נושא התביעה,
 • תיאום תאריך לדיון עם הצדדים ועם הדיינים,
 • החתמה על שטר בוררות- חובה, [המזכיר או אב"ד יעבור עם הצדדים על כתב ההסמכה לבוררות יסביר להם היטב את תוכנו ויאפשר לשאול שאלות הבהרה בטרם יחתמו עליו.
 • הקלטת הדיון ,
 • כתיבת פרוטוקול ושליחתו לצדדים ,
 • קבלת הערות טענות וראיות נוספות מהצדדים והעברתם לבית הדין,
 • זימון עדים ותאום דיון נוסף בעת הצורך,
 • כן שליחת פסק הדין הסופי לצדדים.

- יפורסם מייל בית הדין וכן  מספר טלפון שיפורסמו בפירסומים השונים.

- המזכיר ידאג גם לגביית אגרה לפתיחת תיק שתעמוד ע"ס 100 ₪, ובמידה והתביעה הינה על פחות מ- 1000ש"ח - אגרה ע"ס 50 ₪. (במידה ויתברר שהיה ממש בתביעה ישלם הנתבע את מחצית האגרה).

כללים לדיון:

- אב"ד ידאג להתנהגות ותרבות דיבור ודיון נאותים של הדיינים ושל בעלי הדין.

- רשות הדיבור תנתן ראשונה לתובע לאחר מכן יסכם אב"ד את הטענות ויתן רשות דיבור לנתבע ויסכם גם את טענותיו. רק לאחר מכן תנתן רשות דיבור לעו"ד או טוענים רבניים במידה וישנם כאלה.

- לאחר סיום הטענות וסיכומן ינתן שבוע להבאת ראיות וטענות נוספות ויובהר שלאחר מכן הצדדים מודים בהודאת בע"ד שאין להם יותר טענות(ע"מ לאפשר את סופיות הדיון), במקרים חריגים  כגון נתונים חדשים שלא היו קיימים או קושי אובייקטיבי להבאת ראיות ועדים בזמן הקצוב תנתן הארכה.

- הדיינים ישבו זה עם זה וילבנו את הדיון ואב בית הדין יכתוב את פסק הדין הסופי או שיטיל את כתיבתו על אחד הדיינים.

- פסק הדין יכלול בתוכו את הפסק הסופי כולל השלבים והזמנים לביצועו, וכן את תמצית טענות בעלי הדין ותמצית הדיון ההלכתי.

ככלל – חובה לנמק פס"ד, אא"כ אישר אב ביה"ד שלא לנמק.

- לא ינתן צו להוצאות משפט, למעט תשלום על חוו"ד מומחה שיוזמן לאחר הסכמת הצדדים, או ע"פ שיקול אב"ד.

- הדיינים יקבלו את פסק הדין ויאשרוהו או יעירו הערותיהם.

- הניסוח הסופי ישלח לעריכה לשונית.

- פס"ד סופי ישלח במייל ובדואר לא יאוחר משלושה שבועות מהדיון הראשון אא"כ נקבע במפורש אחרת ונתנה הודעה על כך לצדדים.

עירעור – ביה"ד יודיע לצדדים כי יש באפשרותם להגיש עירעור בתוך זמן קצוב אותו יקבע אב ביה"ד.

- פסק הדין יפורסם ללא שמות ולאחר מחיקת נתונים מזהים באתר של הכולל ובאתר 'פסקים'.

 

שינוי תקנון

יידרש רוב של 60% מן הדיינים המכהנים בבתי הדין של האיגוד כדי לשנות את התקנון.

 

פסקי דין