חלק ב

בשיעור זה יגלה לנו הרב שלמה את הסוד הטמון בגמרא במסכת סנהדרין 

אמר רבי יוחנן  מאי דכתיב (מהו שכתוב) ולא קרב זה אל זה כל הלילה (שמות י"ד, 20), בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה" (תלמוד בבלי, מסכת מגילה י ע"ב. בסנהדרין לט ע"ב