post_text
לפני שנה אחת

יום שלישי - כה  אייר

  • בימינו מצוי, שרכב התקלקל ונהגו עומד בצד הדרך לבקש עזרה, דומה הדבר למצות טעינה שמכוונת לעזרה לאדם ולא לבעל החיים (שהרי בפריקה יכול להיות שהמצווה…
post_text
לפני שנה אחת

יום חמישי - כ  אייר

  • אין השואל רשאי להשאיל את מה ששאל לאנשים אחרים, ואפילו זה חפץ של מצוה. וזאת מפני שחפצים אפשר להבריחם, ויכול המשאיל לומר שרק לשואל השאילם ולא…
post_audio
לפני שנה אחת

שיעור לפרשת בהר. הרב עומר יוסף.

 

post_text
לפני שנה אחת

יום רביעי - יט  אייר

  • מי ששאל רכב לנסוע בו דרך מקום שייתכן שיינזק בדרך (כגון כביש שזורקים בו אבנים) והרכב ניזוק באותה דרך-

לדעת השו"ע פטור השואל, כיון…

post_text
לפני שנה אחת

יום שני -  יז  אייר

  1. השואל מחברו כלי סתם, הרי המשאיל תובעו בכל עת שירצה שיחזירנו לו. ואם שאלו לזמן קצוב, כיון שמשך וזכה בו, אין הבעלים יכולים להחזירו מתחת ידו עד סוף…
post_text
לפני שנה אחת

יום ראשון - טז  אייר

  • בשעה שמחזירה השואל לבעלים, אם שלח ביד אחר והיה נזק לפני שהגיע לרשות המשאיל, הרי זה חייב, שעדיין היא באחריות השואל (שו"ע חו"מ שמ ח).
  • ואם…
post_text
לפני שנה אחת

הלכות שומרים

יום חמישי – א ניסן – ר"ח

  • ארבעה מיני שומרים הם: שומר חינם – והוא השומר על חפץ חברו ללא תשלום;…
post_text
לפני שנה אחת

יום שני -  י  אייר

א.      השוכר חפץ לזמן מסוים, ובחזרתו נאנס ולא הספיק להחזיר את החפץ בזמן, הרי שחייב לשלם על כל הזמן שהיה החפץ ברשותו. אולם אם שכר חפץ לעשות איתו מלאכה…

post_text
לפני שנה אחת

הלכות שכירות

שבת – תזריע-מצורע – א  אייר – ר"ח

  • השוכר מחברו כלים, דינו כשומר שכר, לעניין זה שמתחייב בגניבה ואבדה, ופטור באונס (שו"ע חו"מ שז…
post_audio
לפני שנה אחת

ספירת העומר על פי ספר החינוך.

בנתיים אין...

בכולל הדיינות "כרמי המשפט" שביישוב עינב לומדים כחמישה עשר אברכים. חלק גדול מהאברכים כבר עבר בחינות הסמכה לרבנות, וחלקם גם עברו בחינות הסמכה להיות רבני ערים, האברכים נבחנים במבחנים גדולים הנערכים על ידי הרבנות הראשית לישראל, ובסיום תקופה ממושכת של כשמונה שנים, כאשר הם מצליחים במבחנים אלו, הם מקבלים תעודת הסמכה לדיינות, והם יכולים לשמש בפועל כדיינים. פרט ללימוד הדיינות במסגרת הרגילה של הכולל, אברכי הכולל משתתפים בפעילות תורנית עניפה בקהילת היישוב עינב, בהתאם לגילאים השונים: החל מחוגים של תלמוד תורה לילדים, ועד לשיעורי תורה המיועדים למבוגרים, הכולל מחזיק גם בית דין לממונות (היחיד במוא"ז שומרון), בראש הכולל עומד הרב אוריאל אליהו (המכהן גם כאב"ד בבית הדין).

 

מס' טל' 058-58-58-750
מענה אנושי 09:00-18:00
[ניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ בכל שעות היממה]

קבלת קהל בבית הדין:
ימים א'-ה' 09:30-13:00

לתיאום דיון באחד מסניפי בית הדין:
054-2536095 - ראובן (מזכיר)

אפשר לשאול שאלות בדיני ממונות ובשאר חלקי התורה, גם בוואטסאפ.

Phone
Not available. Did you define a site owner?