מסע לברור הניצוצות -> לחזור לעצמך -> למה שטמון בך -> שאיבדת את הקשר איתו.

שכחה/אבדה -> נאבדה מהדעת // מציאת ניצוץ - ההבנה -> תוספת חיות

* יובל מספר סיפור אישי - רבי עקיבא *

גמרא - מסכת ברכות - קשר בין ייסורים לביטול תורה

ייסורים מכפרים רק אם הם בדעת

הייסורים - לקיחת הדעת שה' אוהב אותך, לכן יש לנקות את המדמה (הדמיון שכך המצב)

ההרגשה והניקוי כפי ההבחנה שלך - לכן אחריות שלך לתפיסת המציאות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו