סיום מסכת סוטה - אורי פלד

חיי מוהר"ן - באלו הזמנים אין אני כמו מקודם

צריך לחדש את התפסיה והדעת כדרך חיים

שבועות - 

אר"י - התפשטות האור והסתלקותו בונה את הכלי - רשימו

עבודה "עד המרפסת"

מה זה התורה בשבילך ?!

זמן ההגבלה והעצירה יוצר מפגש

זמן חשיבה וזמן קבלה בלב

אין עוד מלבדו...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו