דיבור של אמת - להתכוון באמת בתפילה

פיו וליבו שווים - אמת

מהחיבור שנוצר בדיבור אמת - עונג וחווית טוב

בעלש"ט עמוד התפילה - פרשת נח אות נז

"אינו יכול להתפלל כראוי אם אין לו אור מקיף אותו מכל צדדיו וסיבותיו - מרגיש אור מקיף"

תרגול בהנחייה (בעיניים עצומות) - לא לבצע תו"כ נהיגה

שירה משותפת %&@%&@

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו