פורים - יובל מספר על טלפון מדוד - שופע אהבה - להיות אהוב

ליקוטי הלכות/בירכת הריח/הלכה ד' - מבוסס תנינא ח'

בכל אחד מישראל יש נשמה גדולה ויקרה היכולה לעמוד נגד יצר הרע

יש לך כלי עוד לפני שהגיע המניעה

כל החטאים מחמת רוח שטות -> שטות שאינו יודע מכוחו

מוחין דקטנות - ענווה פסולה - אתה לא יודע מי אתה ונדמה לו שאי אפשר לו

מוחין דגדלות - נשמה של איש הישראלי יכולה לעמוד מול כל התאוות

לומר בדעתו - שיש לו נשמה גדולה ויגבה ליבו אל ה'

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו