בלבבי - לקבל עליו החלטה מכאן ואילך לשנות את כל מהלך החיים - פורים

תרומה - עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם...

כל אחד הוא מרכבה לגילוי ה' בעולם

וכל אחד ממקומו חוזר לזה

מבנה המשכן/מקדש - עזרה (גוף,נפש - חיות) / היכל (רוח - צמחים, אהבה יראה) / קדש ב\הקדשים (נשמה - התפשטות הגשמיות)

לתרגם את זה למקום הפשוט של החיים...

הקשר עם הסביבה כולל את כל המצבים האלה

שיתוף תומר

שחרור - לחיות כל דבר בזמן הנתון בלי התניה

ימימה - מי שכועס על עצמו עדיין לא רוצה לגדול

- בדיחות הדעת זו מודעות

להסתכל מהמקום החזק שלך על חולשותך

מידת רוחק נכונה - צופה רואה, מבלי להתערבב

יהודי לא יכול להיות שלם - רואה חסרון - מתפלל עליו - הקב"ה משלים

סיום מסכת משניות - משה - מסכת כלים

כלי זכוכית - טומאה מרבנן מכיוון שתיחלתו מחול ולכן דומה לכלי חרס

בגלל איבוד היכולת להיות כלי בשימוש - טהור (לא יכול לקבל טומאה)

אם כלי לא יכול להיות מקבל (קיבול) - לא יכול לקבל טומאה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו