לחזור לחוש - מבשרי אחזה אלוקה

כל רגש ותחושה הם הזדמנות לקשר עם ה'

עקב - מצוות שדש בעקביו

עקב תשמעון - לחדש השמיעה על העקב/ההרגלים שלך

החזרת הרגש והחיות לדברים ההרגליים - קשר עם הפרטים

אור - כלל - גבר

כלי - פרט - אישה

אדם במודעות - כל דבר משמעותי עבורו - כל פרט חשוב

עבודת ה' תמיד בעכשוויות

בכל דרכך דעהו - ה' נמצא איתך עכשיו

התפשטות הגשמיות - לקחת דבר גשמי ולשחרר אותו / להפשיט מהפרט

לשבר עוגנים חיצוניים ע"מ להיות בקשר תלותי אמיתי לה'

אין רווחים בעבודת ה' - בחופש/ בנסיעה בדרך. . . עם חבר . . .

עבודה תמימה - עבודה שאין אחריה עבודה

הכנעה / /הבדלה / המתקה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו