מפלת עמלק - בכל אדם ובכל זמן

עיקר הכלים לפורים - לוותר על הכלים הקודמים

חלבן פורים - ראשית גויים עמלק מול ראשית תבואתו ישראל

המאבק בה לחשוף את ראש הקדושה - הקדושה הגבוהה בשנה

חשיפה גדולה של הקדושה העצמית שלך היא הדרך למחות את עמלק

"היש ה' בקירבנו - אם אין?" - ואז מגיע עמלק

הבקשה למיים באה לבדוק את הקשר הפרטי עם הקב"ה (האם אתה יודע מה בליבי ?לספק צרכי ?!...)

האם הקשר שלי הוא קשר עצמי עם ה' או שהוא תלוי בתורה ובמצוות...

הנשמה מסותרת התורה והמצוות עוזרים לחשוף אותה

פורים - המציאות שלך היא קדושה, כל רגש - גילוי אלוקי

שיחות הר"ן - רלג - על הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד להשם יתברך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו