הרב קוק חדריו - "פגמי לא יעכבו מלזכות את הרבים, אני חפץ להטיב..."

טעיתי כשה אובד...

לעיתים האדם מקטרג על עצמו - מתוך האמת שלו.

נחמה - דרך אור הנשמה

-> חפץ אני בברור ->לחפוץ באמת להיות טוב

עם השנים, אתה נהיה  חשדן לגבי עצמך...

בסיעתא דישמיא אתה זוכה לראות את פגמיך...

ע"י שאני סולח לעצמי על חטאי, אוכל להפוך ולזכות את חטאי פושעי ישראל

הקיצו ורננו - 2 שלבים

1. קיבוץ גלויות - קרוב איברי הגוף זה לזה

2. רוח החיות - הנשמה שזורמת בכל האיברים - וזה החיבור האמיתי בין כולם

חלבן / הפרשה - תזריע מצורע - מחלה רוחנית - סגירו - או שנחסם ואינו ואינו מצליח להתגלות

נגע - אור שנפל למטה והתגלה כדין קשה - וצריך להעלות את המידות לשורשן

ענג (נהר יוצא מעדן להשקות את הגן) - עדן, נהר, גן

נגע - מהפך את הסדר הקדמת הנהר לעדן (שם את עצמו כעיקר)

לעמוד מול ה' באמת

שיתוף אלוני...

נשיאת הפכים - ולא לדחוק את השעה...

גוד שבסססס

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו