תולדות אהרון/טוהר הקודש - מתוך מאמר התשובה והתפילה

לעבדו בכל לבבכם - עבודה בכל מצבי הלב

"לכן אחי - תרגיל עצמך לומר "ריבונו של עולם - תעזור לי"... למצוא את המפתחות...

להטות את תנועות הנפש אליו יתברך

לא משנה מה עוברים - רק לפנות אליו

להודות לה' על כל תנועות החיים

אם תרגיל עצמך - תיכנס בך אמונה וגם אהבה ודבקות

"האמנתי כאדבר"

הדיבורים נקבעים בליבו - שפכי כמיים ליבך

האדם צריך לסמוך על עצמו - שהאור הפנימי הטוב שלו - זה הוא

יש תנועה של כניסה פנימה - רואים לכלוכים וזיופים

נכנסים עוד פנימה - מוצא את האור הפנימי

מציאת אנטימיות עם ה'

1. דיבורים כסדר - דיבורים פשוטים על צריך (בקשה הודאה)

2. קביעות - דיבורי תשובה עם ה' ( שם עלולים להתעורר החלקים החיצוניים שעולים להתנקות)

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו