יאיר מספר - טסט לאוטו...

קבלת הדעת זה החסד שעושים יתנו הצדיקים

" ועשה חסד עם אדוני אברהם"...

החסד האמיתי התקרבות לה'

אומץ - לשחרר את מה שאנחנו מבינים על המציאות

עבודה של שיוויתי - להכיר יותר את המהות העצמית

בעבודה עם המציאות, חיצוניות "סוערת", פנימיות "שקטה"

ליצור מנוחה עם עצם הקשר עם ה'

הכל מאת ה'...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו